Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Lillestrøm topphåndball mandag 20.3 kl 18, møterom X, Frognerhallen

Sakliste:

Åpning

1.      Valg av dirigent

2.      Valg av to til å underskrive protokollen

3.      Behandle årsberetning for 2022

4.      Behandle regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, samt kontrollutvalgets- og revisors beretning

5.      Vedta budsjett for 2023

6.      Behandle innkomne forslag og saker

7.      Fastsette medlemsavgift

8.      Foreta følgende valg
a. Valg av styre
b. Valg av kontrollutvalg
d. Valg av valgkomité

9.      Utnevning av revisor

10.   EventueltSaker som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig og være styret i hende innen fredag 3. mars. Forslag må inneholde navn på forslagsstiller og begrunnelse for forslaget, og sendes til følgende e-post adresse: post@lth.no

Saksdokumenter vil være tilgjengelig på LTH sine hjemmesider 2 uker før årsmøtet. 

For Lillestrøm Topphåndball
Hege Pedersen
Styreleder